Instrumenty dęte blaszane

Blaszane

                              

                  trabki                          puzony                               tuby                   waltornie                   suzafony

 

                                

kornety                         sakshorny altowe               sakshorny tenorowe       sakshorny barytonowe          flugelhorny